๑๐ ความทรงจำ สำหรับ “Master Teacher ร้อยอัมรินทร์”

อ.ลัดดา

ผมได้ีมีโอกาส เข้ารับการอบรมครูแกนนำ  (Master Teacher) วิชาเอกสังคมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม     ๒๕๕๓   ที่โรงแรมพิมานการ์เดน จ.ขอนแก่น  โดยมีครูสังคมศึกษา จาก ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ เข้าร่วมอบรมจำนวน  ๘๔   คน มีเรื่อง  ๑๐  เรื่องซึ่งมีความประทับใจ และความทรงจำ ที่อยากจะเล่าสู่กันฟังครับ อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

พนมรุ้ง ดินแดนที่อยากไปเยือน

วันที่  ๒๕  สิงหาคม ที่จะถึงนี้  โรงเรียนจะจัดทัศนศึกษา ปราสาทพนมรุ้ง เมืองต่ำ  จึงอยากให้ทุกคนรู้จักกับพนมรุ้งก่อน เพื่อเวลาไปเที่ยว จะไ้ด้มีความรู้  มีสาระคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปนะ

ฟังพี่อ้อ แห่ง Google แนะแนวการศึกษา

คุณพรทิพย์  กองชุน  หรือพี่อ้อ  แนะแนวการศึกษา ฟังแล้วได้ประโยชน์ มากกกกก… อยากให้นักเรียนทุกคนได้ฟังครับ  ตามลิงค์นะ

http://www.voicetv.co.th/content/4180/

หลักการทำข้อสอบแบบเติมคำ

วันนี้  ลองทดสอบนักเรียนชั้น ม. ๖ โดยใช้ข้อสอบแบบเติมคำ หรืออธิบายสั้น ๆ คะแนนเต็ม  ๒๕ คะแนน  ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด คือ ๒๔ คะแนน (คนเดิม) แต่บางคนทำได้น้อยผิดคาด จึงอยากแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบแบบนี้  ให้นะ…

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินการใช้ Hotmail ของตนเอง

นักเรียนชั้น ม.๖  เกือบทุกคน ใช้เมล์ของ  hotmail  ในกิจกรรมทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงต้องการให้นักเรียนประเมินตนเองดูว่า  มีความสามารถใช้เมล์ของ hotmail  ได้ดีเพียงใด ลองประเมินตามแบบที่แสดงไว้นะ… อ่านเพิ่มเติม

ขันธ์ 5

ขันธ์ 5  คือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นมนุษย์  ชาวบ้านเราถ้าพูดถึง ขันธ์  5  หมายถึง  ขัน 5  จริง  ๆ  คือการเอาขัน  หรือ จาน มาใส่ดอกไม้  5  คู่  เทียน  5  คู่  และ  เงิน  5  บาท  เพื่อกระทำพิธีบางอย่าง  เช่น ขอขมา  ขอโทษ หรือพิธีทางศาสนา เป็นต้น  แต่ ขันธ์ 5  ในทางพระุพุทธศาสนา  ประกอบด้้วย (อ่านต่อ)

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิจจสมุปบาท

ในช่วงนี้  นักเรียน ม. ๖  กำลังเรียนหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่องหนึ่งคือ  (อ่านต่อครับ…)

อ่านเพิ่มเติม